Megosztás

Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADUNK RÁD KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatály: 2018. május 25.

 

1.         Bevezetés

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az "ADUNK RÁD" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 13.,  cégjegyzékszáma 13-09-064381, adószáma: 10703003-2-13; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.dumtsacipo.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető cipő és lábbeli csomagküldő-kiskereskedelem (a továbbiakban: „Dumtsa Cipő Webáruház”) útján történő megrendelése során, valamint a Társaság hírlevél szolgáltatása kapcsán (a továbbiakban: „Hírlevél”), továbbá a törzsvásárlói program (a továbbiakban: „Törzsvásárlói Program”) során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

 

Társaság az adatkezelője minden olyan személyes adatnak, amelyet a Honlap látogatói (a továbbiakban: „Látogató”), a Dumtsa Cipő Webáruház regisztrált (a továbbiakban: „Regisztrált Felhasználó”) vagy nem regisztrált vásárlói (a továbbiakban: „Nem Regisztrált Felhasználó”), a Törzsvásárlói Programban résztvevő Regisztált Felhasználó, valamint a Dumtsa Cipő Webáruház Hírlevél szolgáltatására feliratkozott Látogatók, Regisztrált vagy Nem Regisztrált Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátottak (Látogató, Regisztrált Felhasználó, Nem Regisztrált Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Érintettek”).

 

A Társaság által a személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt”) továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, valamint a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport (a továbbiakban: „WP29”) ajánlásai az irányadóak.

 

A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden intézkedést megtesz a biztonságos adatkezelést elősegítése érdekében.

 

2.         Értelmező rendelkezések

 

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 • érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 • felügyeleti hatóság: A természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében az Európai Unió minden tagállama által, a GDPR alkalmazásának ellenőrzéséért kijelölt vagy létrehozott egy vagy több független közhatalmi szerv.

 

3.         Milyen személyes adatokat, milyen célból és jogalapon valamint mennyi ideig kezel a Társaság?

 

A Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározásra kerülő célokból, jogalapokon és időtartamig.

 

3.1       A Honlap látogatása során kezelt adatok köre

 

A Honlap bárki által meglátogatható. A Látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel személyes adatot. A névtelen adatok vonatkozásában lásd részletesebben a jelen Tájékoztató 7. pontjában foglaltakat.

 

3.2       A Honlapon történő regisztráció során kezelt adatok köre

 

A Honlapon történő regisztráció során az alábbi adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím / szállítási cím.

 

Az adatkezelés célja

A Regisztrált Felhasználóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, vásárlás megkönnyítése.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Regisztrált Felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A Regisztrált Felhasználók bármikor visszavonhatják a regisztrációjukkal kapcsolatos hozzájárulásukat, így mindenféle korlátozás nélkül megszüntethetik azt az info@dumtsacipo.hu e-mail címre küldött törlési kérelemmel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

3.3       Dumtsa Cipő Webáruház szolgáltatásának igénybevételével kezelt adatok köre

 

A Honlapon keresztül elérhető Dumtsa Cipő Webáruházban történő vásárlás alkalmával az alábbi adatokat kezeljük: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím / szállítási cím, számlázási név és cím, vásárlási adatok (rendelési azonosító szám, termék, mennyiség, ár, időpont), fizetési határidő, egyszeri vagy tartós kedvezmények igénybevétele, akciókban részvétel.

 

Az adatkezelés célja

A Dumtsa Cipő Webáruházban vásárolt termék vonatkozásában Regisztrált Felhasználó / Nem Regisztrált Felhasználó és a Társaság között létrejött szerződés teljesítése (számlázás, termék kézbesítése, nyomon követése, panaszok kezelése, kapcsolattartás)

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Dumtsa Cipő Webáruházban vásárolt termék vonatkozásában Regisztrált Felhasználó / Nem Regisztrált Felhasználó és a Társaság között létrejött szerződés teljesítése, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év, a számlázással kapcsolatos adatok megőrzési ideje 8 év a szerződés létrejöttétől / számla kiállításától számítva.

 

3.4       A Hírlevéllel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre

 

A Társaság Hírlevél szolgáltatásának igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím.

 

Az adatkezelés célja

A Társaság által nyújtott Hírlevél szolgáltatás keretében a Társaság időről időre értesítéseket küld a Hírlevélre feliratkozott Érintettek számára a Dumtsa Cipő Webáruházban elérhető kedvezményekről, akciókról, termékekről, illetve további hírekről.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az Érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

A NAIH a Társaságot, mint adatkezelőt hírlevélküldés céljából történő adatkezelés vonatkozásában  NAIH-73598/2014. adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásába vette. 

 

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Érintettek bármikor visszavonhatják a Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos hozzájárulásukat, így mindenféle korlátozás nélkül leiratkozhatnak a Hírlevélről a Hírlevél végén található ’leiratkozás’ gombra kattintva, vagy az info@dumtsacipo.hu e-mail címre küldött, a Hírlevélről történő leiratkozással kapcsolatos e-mail küldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

4.         Meddig kezeli a Társaság a személyes adatokat?

 

A Társaság a jelen Tájékoztatóban foglalt célok megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a személyes adatokat. Jogszabály eltérő rendelkezése esetén a Társaság a jogszabályban meghatározott ideig vagy jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséig (például: számviteli jogszabályok, adójogszabályok vagy más jogszabályok) kezeli. A Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, amennyiben a személyes adatok kezelésének a célja megszűnt, vagy a hozzájárulást visszavonták. Az adatkezelés céljának megszűnéskor, vagy a hozzájárulás visszavonásakor a Társaság törli a személyes adatokat, vagy anonimizálja azokat, illetve ha ez nem lehetséges (például a személyes adatok biztonsági mentés keretében történő tárolásakor), úgy a Társaság megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok védelmét.

 

5.         Kinek továbbítja a Társaság a személyes adatokat és milyen adatfeldolgozókat vesz igénybe?

 

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva, vagy a szolgáltatás nyújtása, illetve a szerződés teljesítése során köteles.

 

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

 

A Társaság a következő adatfeldolgozóknak továbbítja a személyes adatokat:

 

Név

Székhely

Tevékenység

Oleander Kft.

3534 Miskolc, Gőz utca 7.

A Honlap üzemeltetése és a személyes adatok tárolása.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Futárszolgálat

Nagy Brigitta

2000 Szentendre, Rózsa kert 6. II/7.

Mérlegképes könyvelési szolgáltatás.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest , Záhony u. 7.

                      Számlázás

EZIT Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Hírlevél küldő szolgáltatás

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountin View, CA 94043, USA

IT szolgáltatás

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

IT szolgáltatás

 

Az Európai Bizottság megfelelősségi határozata alapján az Európai Unió területén kívüli harmadik országok vonatkozásában az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel bíró adatfeldolgozók részére akkor továbbítható személyes adat, ha az adott adatfeldolgozó csatlakozott az úgynevezett Privacy Shield Keretegyezményhez. A kaliforniai székhelyű Google LLC csatlakozott a Privacy Shield Keretegyezményhez, így a részükre történő adattovábbításhoz a szükséges védelmi szint biztosított.

 

6.         Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

 

6.1       Tájékoztatáshoz való jog és a helyesbítéshez való jog

Az Érintettnek joga van, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatokat.

 

6.2       Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben a személyes adatok kezelése jogszabályi kötelezettségen alapul (például: számviteli törvény rendelkezéseinek történő megfelelés), vagy a Társaság jogos érdekén alapul (például: jogi igények érvényesítése az Érintettel szemben) úgy a Társaság jogosult a személyes adatok jogszabályban meghatározottak szerinti további kezelésére.

 

6.3       Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bizonyos esetekben, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatainak kezelése a Társaság jogos érdekén vagy közvetlen üzletszerzésen alapul.

 

6.4       Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság bizonyos esetekben (például: a személyes adatok pontatlansága esetén, vagy ha az adatkezelés jogellenes) korlátozza a személyes adatainak kezelését.

 

6.5       Adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

 

7.         Milyen névtelen adatokat gyűjt a Társaság és milyen cookie-kat használ?

 

7.1       A Társaság a Honlapról névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor az Érintett meglátogatja Honlapot, a Társaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg az Érintett erre felhatalmazást nem ad. A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A "cookie"-kat külső szolgáltatók, - pl. Google -  remarketing céljából felhasználhatják különböző internetes webhelyeken hirdetések megjelenítésére. A Honlap használata során a Társaság a következő cookie-kat (sütiket) veszi igénybe:

 

 

Típus

Leírás

Cél

Adatkezelés időtartama

rendszer általános sütik

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása

böngésző bezárásáig

rendszer általános sütik

a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez

Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása

365 nap

rendszer funkció sütik

a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik

A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik
(pl.: utoljára megtekintett termékek, csoportkezelés, felhasználó kezelés)

böngésző bezárásáig

rendszer nyomkövető sütik

méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges

statisztika készítése

365 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

új látogatók azonosítására és a webes nyomkövetésre alkalmas (van rendszerbe integrált és van amit egyénileg is beállíthat)

Google Adwords, Google Analytics  és Facebook képponttokkal és  cookie-val az adWords és Facebook hirdetések hatékonyságát mérjük

Adwords, Analitycs: legfeljebb 2 év

Facebook : 180 nap

 

             A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon az Érintett eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

 

7.2       Cookie-k letiltása

 

             A Honlap Látogatóinak lehetőségük van a cookie-k használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az adatvédelem és biztonság menü alatt érhető el (további segítség a jelen Tájékoztató mellékletében található).

 

8.         Jogorvoslati jog és a Tájékoztató módosítása

 

             Az Érintettek fent említett jogait az info@dumtsacipo.hu e-mail címére küldött elektronikus levél útján, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja. A Társaság idokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a Társaság által foganatosított intézkedésekről.

 

             Amennyiben az Érintettek a Társaság adatkezelésével vagy döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu), illetve bármely másik Európai Uniós tagállam felügyeleti hatóságához fordulhat.

            

             A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

 

 

 

Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.

 

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Weboldalunkon, amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

 

Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@dumtsacipo.hu e-mail címre.

 


 

MELLÉKELT

Cookie-k letiltásához az egyes böngésző-beállítások

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktíválható a funkció. Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

 

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

 

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”. Böngésző url: about:preferences#privacy

 

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

 

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata. Böngésző url: nincs

 

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.